COVID-19 aa gulhey masakkathugai voluneer kurumah AEH in hulhuvaalaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 58,487,754confirmed
  • 40,464,377recovered
  • 16,637,043active
  • 1,386,334deaths

Maldives

  • 12,578confirmed
  • 11,559recovered
  • 974active
  • 45deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް - ފޮޓޯ: ސަން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގައި ވޮލަންޓިއާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އޭއީއެޗް އިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެހެންކަމުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ސީވީ އާއި އެކު އެކަމަށް އެދި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުމަށް އޭއީއެޗް އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް [email protected] ނުވަތަ [email protected] އަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އަދި ސިވީ ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން [email protected].gov.mv  އަށް އީމެއިލް ނުވަތަ ފޯން 6885046 އަށް ގުޅުމަށްވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.