Covid-19: Raees Solih miadhu gaumaai muhaathab kurahvaane - AO News Covid-19: Raees Solih miadhu gaumaai muhaathab kurahvaane

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
އެމްއެންޑީއެފްގެ "ކޮމާންޑަރސް ކޮންފަރެންސް 2020" އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑް-19: ރައީސް ޞާލިޙު މިއަދު ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ
4 ހަފްތާ ކުރިން

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު މިއަދު ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

މިއަދު މެންދުރު 14:00 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިއީ ރާއްޖެއިން ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެނުނު ފަހުން އެމަނިކުފާނު ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިއަދު ރައީސް ޞާލިޙު ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ފާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި މި ނުރައްކާތެރި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭހެ އިޤްތިސޯދަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި އެބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާއިރު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. ރާއްޖެއިން މި ބަލި ފެނިފައިވާއިރު މި ބަލި ޖެހިފައިވާ 8 މީހުން ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި އެބަ ތިއްބެވެ. މި އެންމެންނަކީވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ.