Addu City council ge acting SG akah Shizleena - AO News Addu City council ge acting SG akah Shizleena

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކްޓިންގ އެސްޖީއަކަށް ޝިޒްލީނާ
1 މަސް ކުރިން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކްޓިންގ އެސްޖީ އަކަށް ސ. ހިތަދޫ ސަހަރާގެ ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މިމަގާމަށް ޝިޒްލީނާ އައްޔަން ކުރައްވަވާފައިވަނީ އެމަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި މުޙައްމަދު ސައުދީ މަގާމުން ރިޓަޔަރ ވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ ވަގުތީ ގޮތުން އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ 5 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެމަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެވެން ދެން އެކްޓިންގ އެސްޖީގެ މަގާމަށް ޝިޒްލީނާ އައްޔަން ކުރައްވަވާފައެވެ.

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މާސްޓަރސް ހައްދަވާފައިވާ ޝިޒްލީނާ އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަވަމުން ގެންދަވާ މުވައްޒަފެކެވެ