Bin dhookurumuge kurin planing ministry ge huhdha hodhan jeyhey gotha qavaidhu islaahu kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,087,439confirmed
  • 6,212,404recovered
  • 4,348,619active
  • 526,416deaths

Maldives

  • 2,410confirmed
  • 1,976recovered
  • 419active
  • 10deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޮޑެތި ބިންތަކާއި، ދިގު މުއްދަތަށް ދޫކުރާ ބިން ދޫކުރުުމުގެ ކުރިން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނެސްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެން ބޭނުންތަަކަށް، ބިންދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މީގެ ކުރިން އެ ހުއްދަ ދެމުން އައިސްފައި ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެން ބޭނުންތަަކަށް ބިންދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އިއްޔެ ގެނައި ފުރަތަމަ އިސްލާޙުގައި ބުނެފައި ވަނީ، 10 އަހަރުގެ މުއްދަަތަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކާއި އަދި 10،000 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑެތި ބިންތައް، އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ބޭނުމަށްވެސް ދޫކުރަން ވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ މަޝްވަރާ އާއި ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައި ތަންފީޒު ކުރަންފެށި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެން ބޭނުންތަަކަށް، ބިންދޫކުރުމުގެ ޤަވައިދުގެ ދަށުން އޭރު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތައް ވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުން އައީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނެވެ.