Communication ministry ge naibuge magaamah beyfulhaku ayyan kurahvaifi - AO News Communication ministry ge naibuge magaamah beyfulhaku ayyan kurahvaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި
8 މަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރަށްވާފައި ވަނީ ތ. ހިރިލަންދޫ، ތިރިންގަލި މުޙައްމަދު ޝާޠިރު އެވެ.

Advt

Advertisement

މުޙައްމަދު ޝާޠިރު ވަނީ މީގެ ކުރީގައި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މަގާމުތައް އަދާކުރައްވާފައި އެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސީނިއަރ އެޑިޓަރ ކަމުގެ މަޤާމާއި އެ ދާއިރާގެ އެކިއެކި މަޤާމުތައް ހިމެނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޝާޠިރު ފާހަގަ ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތާރީޚް ދިރާސާކުރުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެއް ގޮތުގައެވެ. ޝާޠިރަކީ މީޑިޔާގެ ދާއިރާއިން އެކިވުޒާރާތަކަށް ފަންނީ ލަފާދެއްވުމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެއްވެސް މެއެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ މަގާމު މުޙައްމަދު ޝާޠިރަށް ދެއްވާފައި ވާއިރު ޝާޠިރު ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާ ތަމްރީނުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.