English Edition
Dhivehi Edition

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފޭދޫ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ފޭދޫ، ގަހާ ޢަލީ ޒާހިރު (31 އ) އެވެ. ޢަލީ ޒާހިރު އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިަސް އިން އެދިލައްވައެވެ.