ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ދިރާގުން މައާފަށް އެދެފި
3 މަސް ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައި އަނެއްބައި ޚިދުމައްތައްވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. ދިރާގުން މިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން މައާފަށް އެދިފައެވެ.

ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާގުން ބުނީ، މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްތައް ހޯދާއިރު ބުރޫނާރާނޭ ގޮތައް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަށްވާނޭ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ދިރާގުން ބުނީ މިހާރު އަޕްގްރޭޑް ކުރަމުންދާ ސިސްޓަމް ގައި އެކި އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބެހިގެން ދާތީ ކުރިޔަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނޭ ކަމަށެވެ.

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

•މޮބައިލް އެޑް އޮން އަދި މޮބައިލް ޕެކޭޖް ބަދަލުކުރުން
•މަމެން މޯބައިލް އެޕްގެ އިތުރުން
•ދިރާގު “މައި އެކައުންޓް”
•ދިރާގު މޮބައިލް އެޕް
•ދިރާގު ޕާޓްނާ ޝޮޕްތަކުން އާ މޮބައިލް ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި މޮބައިލް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން
•ރީލޯޑް އަދި ރީޗާޖާ ގުޅޭ ޚިދުމަތް