ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޣައިރުޤާނޫނީކަމެއް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
4 މަސް ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މެރިޓާ ގުޅުވައިގެން ނުވަތަ އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ އަސާސް ތަކާ ގުޅުވައިގެން، އެ ނިންމުމެއް ގޯސްކަމަށް ބުނެ، ސުލޫކީ ގޮތުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ޣައިރު ދުސްތޫރީ އަދި ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު އަންގައިފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެ ނެރުނު އަމުރުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްފަހު، އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަމަށް ޝަރީއަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޖައުހަރީ ސަބަބުތަކެއް ކުރިމަތިވާ ޙާލަތުގައި، އެފަދަ ކޮންމެ ނިންމުމެއް މުރާޖާއަކޮށް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރެވޭ މަގަށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރަކީ އަބަދުވެސް ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ތަމްޘީލުކުރާ ދައުލަތުގެ އެންމަ މަތީ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ބާރެއްކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

“ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މެރިޓާ ގުޅުވައިގެން ނުވަތަ ނުވަތަ އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އަސާސްތަކާ ގުޅުވައިގެން އެ ނިންމުމެއް ގޯސްކަމަށް ބުނެ، ސުލޫކީ ގޮތުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ޣައިރުދުސްތޫރީ އަދި ޣައިރުޤާނޫނީ ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިކަން، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ.” ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މެރިޓާ ގުޅުވައިގެން އެ ނިންމުމެއް ގޯސްކަމަށްބުނެ، ސުލޫކޯ ގޮތުން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ފަނޑިޔާރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްއެއް ނޫނަކަމަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިފަދަ އަމުރެއް ނެރުއްވިއިރު، އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީ އިން ބަލަމުންދާތީ އޭނާ ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ ބަސް ކިޔާފައެވެ.

ޖޭއެސްސީއިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރުމުން އޭނާ ވަނީ އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް އެދިވަޑައިގަތް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުނީ ސަސްޕެންޝަން ފަސްކުރުމަށާއި އެ މައްސަލާގެ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް އަދި ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއަށް ހުރަސް އަޅާ އަމުރެއް ކަމަށް ބުނެ އެ އަމުރު ގަބޫލު ނުކުރަން ޖޭއެއްސީއިން ނިންމި އެވެ.