ސްކީމްގެ އައްޑޫ އެކްސްކޯ ގެ ބައެއް މެމްބަރުން

“ސްކީމް” ގެ ނަމުގައި ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅަށް ޚާއްޞަ ޖަމިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި