ޔޫތު މިނިސްޓްރާ އެކު އެމްއޯސީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއަިޖީ ގެމްސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ބިޑް ކުރަނީ