ހައްގު މިންވަރު ހޯދަން ކޯޓަށްދާ އަންހެނުންނަށް ދިޔާނާ ހިލޭ ވަކާލާތު ކޮށްދެނީ
4 މަސް ކުރިން
ޝަފްގާ ޝަފީޤް

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެ އެކުގައި ހޯދި މުދާ، ވަރިވުމަށްފަހު އަންހެންމީހާއަށް ނުލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދެއްވާނެ ކަމަށް ދިޔާނާ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ދިޔާނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދެމީހުންގެ މަސައްކަތުން މުދާ ހޯދި ނަމަވެސް، ވަރިވުމަށްފަހު ހައްގު މިންވަރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަންހެން މީހާ ދަނީ ހުސްއަތާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައދިނުމަށް ކޯޓުތަކުގައި ހިލޭ ވަކާލާތު ކޮއްދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advt

Advertisement

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭއިރު ހޯދާ މުދަލަކީ ދެމީހުންގެ ވެސް މުދަލެއްކަމުން ވަރިވި ނަމަވެސް އެ މުދާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި ބަހަން ޖެހޭ ކަމަށް ދިޔާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބު ހިމަނާފައިވާ ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެންބީއެސް) ގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކައިވެނިކުރާ ނިސްބަތާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރި ގިނަ އެވެ.