މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ މޭންއޮފްދަ މެޗު ހުޒައިފަތު ރަޝީދަށް މެޗުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން އެއޯނިއުސްގެ ސީއީއޯ އަދި އެޑިޓަރ ޝިމްލާ އަޙުމަދު އިނާމް ޙަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.

އެފްސީ ޒިޔާރަތްފަންނަ ބަލިކޮށް ޔަންގްވަންސް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި