Fc Ziyaraiyfanna balikoh Young Once 3 point kashavaru koffi - AO News Fc Ziyaraiyfanna balikoh Young Once 3 point kashavaru koffi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ މޭންއޮފްދަ މެޗު ހުޒައިފަތު ރަޝީދަށް މެޗުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން އެއޯނިއުސްގެ ސީއީއޯ އަދި އެޑިޓަރ ޝިމްލާ އަޙުމަދު އިނާމް ޙަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.
އެފްސީ ޒިޔާރަތްފަންނަ ބަލިކޮށް ޔަންގްވަންސް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި
1 އަހރު ކުރިން

ހެޕީމާކެޓު ގޯދިއްޔާ ފުޓުސަލް ކަޕްގައި މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެފްސީ ޒިޔާރަތް ފަންނާއި އެފްސީ ޔަންގް ވަންސެއެވެ.

Advt

Advertisement

މިމެޗު ޔަންގްވަންސް އިން ވަނީ 4-2 ލަނޑުން ޒިޔާރަތްފަންނަ ބަލިކޮށް އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް ކަމަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. ޒިޔާރަތްފަނަގެ ދެލަނޑު ޖެހީ އެޓީމިގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 17ޢަލީ ޝިޔާމެވެ.

ޔަންގްވަންސްގެ ލަނޑުތައް ޖަހައިދީފައިވަނީ އެޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 11 ޙުސައިފަތު ރަޝީދު 2 ލަނޑު، ޖާޒީ ނަމްބަރު 9 އިސްމާޢީލް މުނީޒާއި، ޖާޒީ ނަމްބަރ 8 ޢަލީ ޝާމް މިއިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު އެއް ލަނޑެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޔަންގްވަންސަށް ދެ ގޯލު ޖަހައިދިން އެޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 11 ހުޒައިފަތު ރަޝީދެވެ.