އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން - ފޮޓޯ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކައުންސިލުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ޒިންމާދާރު ނިންމުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭ