އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިއަދު ހުޅުވި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވާހަކަދައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދެކުުނުގެ ރަށްތަކުގައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު