ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިސް. ސުޝްމާ ސްވަރާޖް: ފޮޓޯ- ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް ފަސޭހައިން ވިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ