English Edition
Dhivehi Edition

އާޖެންޓީނާ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިން

ކީޕަރުން: ފްރެންކޯ އަރްމާނީ (ރިވާ ޕްލޭޓް)، އެމީ މާޓިނޭޒް (އެސްޓަން ވިލާ)، ޖެރޮނިމޯ ރޫލީ (ވިލާރެއަލް)

ޑިފެންޑަރުން: މާކޯސް އަކުނިޔާ (ސެވިއްޔާ)، ޖުއާން ފޮއިތު (ވިލަރެއަލް)، ލިސަންޑްރޯ މާޓިނޭޒް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ނަހުއެލް މޮލީނާ (އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، ގޮންޒާލޯ މޮންޓިއެލް (ސެވިއްޔާ)، ނިކޮލަސް އޮޓަމެންޑީ (ބެންފިކާ)، ޖަމަން ޕެޒެލާ (ރިއަލް ބެޓިސް)، ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ ( ޓޮޓެންހަމް)، ނިކޮލަސް ޓަގްލިއާފިކޯ (ލިޔޯން)

މިޑްފީލްޑަރުން: ރޮޑްރިގޯ ޑި ޕޯލް (އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، އެންޒޯ ފަނާންޑޭޒް (ބެންފިކާ)، އަލެސެންޑްރޯ ގޮމޭޒް (ސެވިއްޔާ)، އެލެކްސިސް މެކް އެލިސްޓާ (ބްރައިޓަން)، އެކްސެކިއެލް ޕަލަސިއޯސް (ބަޔާ ލެވަކުސަން)، ލިއަންޑްރޯ ޕަރެޑެސް (ޔުވެންޓަސް)، ގުއިޑޯ ރޮޑްރިގޭޒް (ރިއަލް ބެޓިސް)

ފޯވާޑުން: ޖޫލިއަން އަލްވާރޭޒް (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ޖޯކިން ކޮރެއާ (އިންޓަ މިލާން)، ޕައުލޯ ޑީބާލާ (ރޯމާ)، އެންހެލް ޑި މާރިއާ (ޔުވެންޓަސް)، ނިކޮލަސް ގޮންޒާލޭޒް (ފިއޮރެންޓީނާ)، ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް (އިންޓަ މިލާން)، ލިއޮނަލް މެސީ (ޕީއެސްޖީ)