English Edition
Dhivehi Edition

ސާބިއާ ފައިނަލް ސްކޮޑު

ކީޕަރުން: މާކޯ ޑިމިޓްރޯވިޗް (ސެވިއްޔާ)، ވަންޖާ މިލިންކޯވިޗް-ސާވިޗް (ޓޮރީނޯ)، ޕްރެޑްރަގް ރާޖްކޯވިޗް (މަޔޯކާ)

ޑިފެންޑަރުން: ސްރޭން ބަބިޗް (އަލްމެރިއާ)، ސްޓްރަހިންޖާ އެރަކޯވިޗް (ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑް)، ފިލިޕް މްލަޑެނޮވިޗް (ލެޖިއާ ވާސޯ)، ނިކޮލާ މިލެންކޯވިޗް (ފިއޮރެންޓީނާ)، ސްޓެފަން މިޓްރޮވިޗް (ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑް)، ސްޓްރަހިންޖާ ޕަވްލޮވިޗް (ސަލްޒްބާގް)، މިލޯޝް ވެލްޖްކޯވިޗް (ވާޑަ ބްރެމަން)

މިޑްފީލްޑަރުން: މާކޯ ގްރޫޖިޗް (ޕޯޓޯ)، ނެމަންޖާ ގުޑެލްޖް (ސެވިއްޔާ)، އިވާން އިލިޗް (ހެލާސް ވެރޯނާ)، ފިލިޕް ކޮސްޓިޗް (ޔުވެންޓަސް)، ޑާކޯ ލާޒޮވިޗް (ހެލާސް ވެރޯނާ)، ސާޝާ ލުކިޗް (ޓޮރީނޯ)، ނޭމަންޖާ މަކްސިމޮވިޗް (ގެޓާފޭ)، ސާޖެޖް މިލިންކޯވިޗް-ސަވިޗް (ލާޒިއޯ)، އުރޯޝް ރަޗިޗް (ބްރާގާ)، އަންޑްރިޖާ ޒިވްކޯވިޗް (ޕީއޭއޯކޭ ތެސަލޮނީކީ)

ފޯވާޑްސް: ފިލިޕް ޑޫރިޗިޗް (ސެމްޕްޑޯރިއާ)، ލޫކާ ޖޮވިޗް (ފިއޮރެންޓީނާ)، އެލެގްޒެންޑަ މިޓްރޮވިޗް (ފުލަމް)، ނޭމަންޖާ ރަޑޮންޖިޗް (ޓޮރީނޯ)، ޑޫޝާން ޓަޑިޗް (އަޔަކްސް)، ޑޫޝާން ވްލަހޮވިޗް (ޔުވެންޓަސް)