English Edition
Dhivehi Edition

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް4 އަދި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފްލިޕް4 ދިރާގު ވެބްސައިޓުން ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ.

ރީތި ކުލަތަކާއިއެކު ފަތްޖަހާލެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ދެ ފޯނުވެސް މިހާރު ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުން ފުލް ޕޭމަންޓާއެކު ނުވަތަ 12 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމެންޓެއްގެ ދަށުންވެސްގަނެވޭނެއެވެ.

ޒީ ފޯލްޑް4 އަދި ޒީ ފްލިޕް4 ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް 6 މަސް ދުވަހަށް މަހަކު 5ޖީބީގެ ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓާވެސް ލިބޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒީ ފޯލްޑް4 ފުލް ޕޭމަންޓްގައި ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް 3000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ވެސް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް4 އަދި ޒީ ފްލިޕް4 ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، 3 މަސްދުވަހުގެ ހިލޭ ސްޕޮޓިފައި އަދި ވަން ޑްރައިވެގެ 100ޖީބީ 6 މަސްދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސެމްސަންގް ޕްރޮމޯޝަންގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް ދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓް ފޯން ޑިވައިސްތައް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީ، މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު އަދި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން ގުޅުވާލަދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ސެމްސަންގް ގެ މި އައު ފޯނުތައް ގަނެލުމަށް https://bit.ly/3RDwdeF

ޓެގު