English Edition
Dhivehi Edition

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ކުރި އިއުލާނުގައި ވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން 11 އޯގަސްޓް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 12:00 އާއި ހަމައަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިފައިވާކަމަށެވެ.

އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކެޓަގަރީތަކާއި

 • ނޫސްމަޖައްލާ ކެޓަގަރީ
 • ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީ

އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ

 • ތަޙްޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން
 • ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ
 • ސިޔާސީ
 • ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
 • ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދީ
 • ކުޅިވަރު
 • ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް
 • ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް
 • ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރޭޝަންސް
 • ފީޗަރ
 • އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ
 • އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ

މި އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު، އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު އަދި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.