އުދުހޭކާރު ދެއަހަރު ތެރޭ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެނީ

އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީ މިވަނީ އިންތިހާއަށް ކުރިއަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެދުވަހަކު ދުނިޔެއަށް އައު އީޖާދުތައް އަންނަނީ ތައާރަފް ވަމުންނެވެ. ކާރާއި ސައިކަލާއި، ރޮބޮޓަށްފަހު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ ވައިގައި ދުއްވާ ކާރެވެ. އެހެންނޫނީ އުދުހޭ ކާރެވެ. މިއީ “އެރޯ މޯބައިލް” އިން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ތައާފަރު ކުރަން ނިންމާފައިވާ އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދަކީ ދިގުމިނުގައި 5.9 މީޓަރ، ފުޅާ މިނުގައި 2.2 މީޓަރ އަދި 1.5 މީޓަރ […]

ޙައްޖުވެރިންނަށް ހާއްސަ އޭސީ ކުޑަ ތައްޔާރުކޮށްފި

ޙައްޖާޖީންނަށް ހާއްސަކޮށް މައްކާގެ އިންޖިނޭރެއް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ހާމިދު ސަޔީޢް އެއާކޯން ކުރި ކުޑައެއް އުފައްދައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެއާކޯން ކުރި ކުޑަ ތައާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ޖިއްދާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ސަޔީޢް ބުނެފައިވަނީ ބަރުދަނުގައި 610 ގްރާމް ހުރި މިކުޑައިގައިވާ ބެޓެރި ކަރަންޓުގެ އިތުރުން އަވިން ވެސް ޗާޖް ކުރެވޭނެ ކަމުގައެވެ.  ‘މައްކާ އަމްްްބްރެއްލާ’ ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރި ކުޑަތައް ހައްޖު މޫސުމް ޖެހުމުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް ގިނަ […]

އޭސީ އާއި އެކުގައި ފަންކާ ބޭނުންކުރަން އެނގޭތަ؟

ފަންކާއަކީ އަގުހެޔޮކޮށް, ކޮޓަރި ފިނިކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އާއެކޭ ބުނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ ފަންކާއިން ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ވައި ފިނިކޮށްނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ފިނި ވައި ކޮޓަރިތެރޭގައި އަނބުރާލަދެއެވެ. އެގޮަތަށް ކޮޓަރިތެރޭގައި އެނބުރެމުންދާ ވައި އައިސް އިންސާނާގެ ހަންގަޑުގައި ޖެހުމުން ފިނިކޮށްދެއެވެ. މިގޮތަށް ގޮސް ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ފިނިކޮށްލަދެއެވެ. ސީލިންގ ފަންކާއިން ކޮޓަރި ފްރިޖެއްހާ ފިނިކޮށް ނުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓް ބިލް ކުޑަކޮށްދެއެވެ. ގިނަ ފަންކާ އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް […]

ޕްލާސްޓިކް ހަނޑޫ ދަނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ހައިދަރް އާބާދްގެ މަޝްހޫރު ހޮޓަލަކުން ޕްލާސްޓިކް ހަނޑޫ ބޭނުންކޮށްގެން ކައްކާފައިވާ ބިރިޔާނީ ވިއްކި ކަމުގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމާއެކު އެކަމާ އެންމެ ކަންބޮޑުވި އެއް ބަޔަކީ ދިވެހިންކަން ޔަގީނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެއުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ  ކާއެއްޗައްކާ ބެހޭ މި ފަދަ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އިވުމުން ގިނަ މީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދުނީ ސުވާލުތަކެކެވެ. މި ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލުކުރަމުންދަނީ ޕްލާސްޓިކް ހަނޑޫ ކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް […]

ސިކުނޑީގެ ޝުއޫރުތައް ދަނެގަނެވޭ ނެޓްވޯކެއް ފެސްބުކުން އުފައްދަނީބާ؟

ތާއަބަދު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަދި ޓައިޕް ކުރަން ޖެހުނީމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިހާރު ފޫހިވާގޮތް ވެއެވެ. މިއީ ކަންނެތްކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. ނަމަވެސް ފޭސްބުކުން މިހާރު މިބަލަނީ މިފަދަ މާހައުލަކަށް އިންސާނުން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ސިކުނޑީގައި އުފެދޭ ޝުއޫރުތައް ދަނެގެނެވޭނެ އިޖްތިމާއީ ވިއުގައެއް ފަރުމާ ކުރުމަށް ފޭސްބުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ހާމަކުރައެވެ. އެގޮތުން އިންސާނުންގެ ސިކުނޑިއާއި ކޮންޕިއުޓަރާއި ގުޅުވާލަ ދޭނެ ވިއުގައެއް ފަރުމާ ކުރުމަށް ފޭސްބުން […]

ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނު މިއަހަރުގެ ތެރޭ ނެރެވޭނެ

އަހަރު ތަކެއްގެ އިންތިޒާރަށް ފަހު ސެމްސަން އާއި އެލްޖީ ގުޅިގެން މިއަރު ތެރޭ ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނު ނެރޭނެ ކަމަށް ކޮރެއާ ހެރަލްޑް އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. މިދެކުންފުނި ގުޅިގެން މިއަހަރު ތިންވަނަ ނުވަތަ ހަތަރުވަ ކުއާޓާ ތެރޭ އެއްލައްކަ ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނު ނެރޭނެކަމަށް ވެއެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ސަމްސަންއިން ވަނީ ސަމްސަން ފޯނާއި އަދި ޓެބްލެޓްގެ ފަތްޖަހާލެވޭ “އޮލެޑް” ޑިސްޕްލޭގެ ފަރުމާ ދައްކާލާފައެވެ. ޚަބަރުތައް ލިބޭގޮތުން މިހާރު ފަރުމާ […]

އެޕްލް ކުންފުންޏަށް މިފަހަރުވެސް އެއްވަނަ

ބޮސްޓަން ކޮލްސަލްޓިން ގްރޫޕް (ބީސީޖީ) ގްލޯބަލްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ސާވޭ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ކުންފުންޏަކީ އެޕްލް އިންކޯޕަރޭޝަންއެވެ. އޭގެ ފަހަތަށް އައިސްފައިވަނީ ގޫގްލް، ޓެލްސާ، މައިކްރޯސޮފްޓް އަދި އެމޭޒަންއެވެ. މިލިސްޓުގައި ދުނިޔޭގެ 50 ކުންފުންޏެއް ހިމެނިފައިވާއިރު އޭޝިއާބައްރުން މިލިސްޓަށް ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ 6 ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ 10 ކުންފުންޏަކާއި އެމެރިކާގެ 34 ކުންފުނި ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ބީސީޖީގެ […]