ޖުވޭގެ ރެސިޕީ: މުގު ބޮނޑިބަތް

ބޭނުންވާތަކެތި 2 ޖޯޑު މުގު 2 ޖޯޑު ހަކުރު 5 ރާނބާފަތްކޮޅު ( 2 /1 އިންޗިއަށް ބުރިބުރިކޮށްފައިހުރި) 4 ކާފޫރުތޮޅި ( ދެކޮޅު ބުރިކޮށްފައި) 3 /1 ޖޯޑު ކަނަމަދު 2 /1 އިންޗި ފޮނިތޮށި ( 3 ބުރިކޮށްފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ 2 ޖޯޑު މާފެން 1 ފިޔާ ( ކޮށާފައި) ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް މުގުހޮވާސާފުކޮށްފައި ދޮވެލުމަށްފަހު ފެން އަޅާފައި މަޑުކުރަން އުދާލާށެވެ. މަޑުވަމަމުން ދާއިރު […]

ސޮސެޖް އެގް ކެސެރޯލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3/4 ޕައުންޑް ސޮސެޖް 1 ސައި ސަމްސާ ބަޓަރު 4 ފިޔާ ކޮށާފައި 1/2 ޕައުންޑް މަޝްރޫމް ފޮތިކޮށްފައި 10 ބިސް ގިރާފައި 1 ދަޅު ލޯފެޓް ކޮޓޭޖް ޗީޒް 1 ޕައުންޑް ޝްރެޑެޑް ޗީޒް 2 ބޮޑު މިރުސް 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ސައިސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ 1/2 ސަމްސާ ލޮނު 1/3 ޖޯޑު ބަޓަރު ދިޔާކޮށްފައި   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ […]

ޗިކަން ޗިމީ ރޯލްސް

ބޭނުންވާާ ތަކެތި: 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ 1 ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 4 ލޮނުމެދު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 1 ބައި ޖޯޑު މުގުރި މިރުސް ބައި ޖޯޑު  މުގުރި ދިރި 1 ޓޯމާޓޯ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތާޒާ ކޮރިއެންޑާ ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 2 ބައި ޖޯޑު ކުކުޅު ( ކަށިނެތް ކުކުޅުފައިގެ މަސް) ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 1 […]

އަލުވި ކުޅިބޯކިބާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: ބައިކިލޯ އަލުވި 1 ދަޅު މަސް 2 ލުނބޯ 3 ފިޔާ 2 ގިތެޔޮމިރުސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އިނގުރު ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް 2 ހިކަދިފަތް 2 ބިސް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ތެޔޮ ކުޑަ އަޖިނަމޮޓޯކޮޅެއް ރަހަލާވަރަށް ލޮނުކޮޅެއް   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އަލުވި ގާނާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެޔޮފޮދު ހޫނުކޮށްލާފައި އަލުވިކޮޅު މީރުކޮށްލާށެވެ. ދެން މަސް، ފިޔާ، މިރުސް، އިނގުރު، ހިކަނދިފަތް އަދި އަޖުނަމޮޓޯ އާއި […]

ޗޮކްލެޓް އޯރިއޯ ލަޒާނިއާ

ބޭނުންވާތަކެތި 36 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު 6 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބަޓަރު ދިޔާކޮށްފައި 225 ގ ޗީޒް ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް 3 ޖޯޑު ކިރު 350ގ ވިޕްޑް ކްރީމް 1 ބައި ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް 1 ޕެކެޓް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ބިސްކޯދުތައް ފުނޑުކޮށްލުމަށްފަހު ދިޔާކޮށްފައި ހުރި ބަޓަރުކޮޅާ އެއްކޮއްލާށެވެ. ޓްރޭ އެއްގައި ބިސްކޯދު އަތުރާލާފައި ފްރިޖަށް ލާށެވެ. ކްރީމް ޗީޒްކޮޅަށް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކިރު […]

ކަލްޒޯން

ބޭނުންވާތަކެތި: 400ގ ފުށް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އީސްޓް 300މލ ފެން 3 ސައިސަމްސާ ތެޔޮ 250 ގ ކުކުޅު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 4 ލޮނުމެދު ޗިސްކޮށްފައި 100ގ ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ބައި ސަމްސާ އަސޭމިރުސް ލޮނު 200 ގ މޮޒައްލާ ޗީޒް 3 ސައިސަމްސާ ޕިއްޒާ ސޯސް 3 ސައިސަމްސާ ޗިލީ ގާލިކް ސޯސް   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ފުށް ފުރޭނުމަށްފަހު އީސްޓް، ލޮނު، ތެޔޮ އަދި ފެން […]

ރޯދަވީއްލަން އެންމެ ފައިދާ ހުރި ބުއިންތައް: އޭބީސީ ޖޫސް

  ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 އާފަލު 1 ވައް ދޮންކެޔޮ 1 ކެރޮޓް މީޑިއަމް ސައިޒް 1 ޖޯޑު ފެން އައިސްކިއުބް   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ދޮންކޭލާއި އާފަލު އަދި ކެރޮޓްގެ ބޭރު ތޮށި މަށާލުމަށްފަހު ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. މިކްސަރ އަކުން އައިސް ކިއުބް އަދި ފެން އަޅައިގެން އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. އަދި މިންޓް ފަތެއް މައްޗަށް އަޅާ ގާނިޝްކޮށްލާށެވެ. މި ޖޫސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު މާ ގިނަ […]