މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހިތަދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާއާއި ގުޅުވައިގެން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 6:00 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ދިދަ ނެގުމުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި، ސްކޫލުގެ އިސްދަރިވަރުން ބައިވެރި ވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ލިޓްލް މެޑުންނާއި ސްޓަރ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެން ދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. އަދި ދިދަަ ނަގައިދިނީ ސްކޫލުގެ […]

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ލިޔުނީ:ހިޒްޔަމް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 9 އަހަރާއި 7 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހާފިޒް އިބްރާހިމް ހައުސް އިން ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ 2 އުމުރުފުރާގެވެސް ރަނަ އަޕްގެ މަގާމު ލިބުނީ އޮރެންޖް ހައުސް އަށެވެ. 7 އަހަރުންދަށުގެ ހާފިޒް އިބްރާހިމް ހައުސް ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ބަހާއުއްދީން ހައުސް ބަލިކޮށް، 1 / 3 ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. […]

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު

ލުޔުނީ: ހިޒްޔަމް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 9 އަހަރާއި 7 އަހަރުންދަށުގެ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ބަހާއުއްދީން (އޮރެންޖް) ހައުސް އާއި ހާފިޒް އިބްރާހިމް (ޕާރޕްލް) ހައުސް ހޯދައިފި އެވެ. 7 އަހަރުން ދަށުގެ އޮރެންޖް ހައުސް ޓީމުން ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ މިއަދު ހެނދުނު މަޖުދުއްދީން ހައުސް (ގްރީން) އާއި ވާދަކޮށް، 6-0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ. ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ޕްލޭ ގްރައުންޑުގައި މިއަދު ހެނދުނު […]

ކުދިންނެވެ! ކުޅިވަރެއްގައި އޮންނާނީ މޮޅުވުމާއި ބަލިވުމެވެ.

ލިޔުނީ:މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ކޮންމެ ކަހަލަ މުބާރާތެއް ނިމުމުންވެސް  ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ބައެއް ކުދިން ދެރަވެ، ބައެއް ކުދިން އުފާވާ މަންޒަރެވެ.މިއީ ސްކޫލުތަކުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތުން ފެށިގެން އަދަބީ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް އެންމެ ގިނައިން ފެންނަމުންދާ އެއް މަންޒަރުކަން ޔަގީނެވެ. އުފާ ކުރާ ކުދިން އުފާ ކުރަނީ އެކުދިންނަށް އެ މުބާރާތަކުން ލިބުނު ކާމިޔާބގެ ސަބަބުންނެވެ. ދެރަވާ ކުދިން ދެރަވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުވެސް އެ ލިބިގެންދާ ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަށް […]

ޝަމްސުއްދީނު ސްކޫލްގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕާރޕްލް ހައުސް ހޯދައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން ޕާރޕްލް ހައުސް މޮޅުވީ އޮރެންޖެ ހައުސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ހައުސްގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި މުބާރާތުގައި، ގްރީން ހައުސް (މަޖުދުއްދީން […]

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު

ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް 13 އަހަރުން ދަށުގެ އޮރެންޖް ހައުސް އާއި ޕާރޕްލް ހައުސްގެ ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕާރޕްލް ހައުސް އިން މިއަދު ހެނދުނު ކަށަވަރު ކުރީ ރެޑް ހައުސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 5-2 ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލީޑް ނަގައިގެން ކުޅުނީ ޕާރޕްލް ހައުސް […]

ހާމް އާއި މާއިޝްގެ ހެޓްރިކުން ޕާރޕްލް ހައުސް މޮޅުވެއްޖެ!

ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށް ދިޔަ  13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ޕާރޕްލް ހައުސް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.  08 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މި މެޗު ޕާރޕުލް ހައުސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ އޮރެންޖް ހައުސް އާއި ވާދަކޮށެވެ މި މެޗްގައި ޕާރޕްލް ހައުސްގެ މާއިޝް ވަނީ 4 ގޯލު ޖަހާފައެވެ. އަދި ހާމް 3 ގޯލް […]