މިނިވަންކަޕް 2017 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިނިވަންކަޕް 2017 ގެ ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުލަގަދަކޮށް ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ހުޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު  ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ހުޅުދޫ މީދޫ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނާޓާ އަލީ މުހައްމަދު އެވެ. މީގެ އތިރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުޅުދޫ ސިޓީ ކައުންސިލަރ ޝުކުރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޔަސްރިފް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު އަލީ މުހައްމަދު ވަނީ ފުޓްސެލް ދަނޑާއި ކުޅިވަރު […]

މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ޝާއްޕެ

މިނިވަންކަޕް 2017 ގެ މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އޭޓީ ސްޕޯޓްގެ އަބްދުއްﷲ ޝާފިއު(ޝައްޕެ)ހޯދައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ލިބިފައިވަނީ ޝާއްޕެއަށެވެ. މިނިވަންކަޕް 2017 ގައި ޝާއްޕެވަނީ އޭޓީ ސްޕޯޓްސް އަށް ޖުމްލަ 14 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ތަށި އޭޓީ އިން އުފުލާލިއިރު ޝާއްޕެ ވަނީ މުޅި މުބާރާތުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެފައެވެ. މި ގޮތުން […]

މިނިވަންކަޕް 2017 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭޓީ އިން ހޯދައިފި

މިނިވަންކަޕް 2017 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭޓީ ސްޕޯޓް  އިން ހޯދައިފިއެވެ. ހުޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗު ގައި އެފްސީ މަންތަރައައި ބައްދަލުކޮށް އޭޓީ އިން މި މެޗު ކާމިޔަބުކުރީ ވަގުތު ހަމަވެ ޕެނެލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.ދެ ޓިމުގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ  މި މެޗު އޭޓީއިން ކަމިޔާބުކުރީ 6 ލަނޑު 5 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގެ ތިރީސް ތިންވަނަ މިނިޓްގައި ޝާއްޕެ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އޭޓީގެ ފުރަތަމަ […]

މަންތަރައިން ނިކުންނަނީ ތަށި އުފުލާލުމަށް ތައްޔާރުވެގެން

މިނިވަންކަޕް ގެ ފައިނަލަށް ނިކުންނާނީ ގުރޫޕު ސްޓޭޖުން ބަލިވި މެޗު ހަދާން ނައްތާލުމަށްފަހު މޮޅު ވާންކަމުގައި މަންތަރަ އިގެ ކޯޗު އަލީ ޝިޔާޒު ބުނެފިއެވެ. މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ހުޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ކަޕް 2017 ގެ ފައިނަލްގައި އޭޓީ އާއި މަންތަރަ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް މަންތަރައިން ވަނީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. “ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިވެސް ތިބީ ވަރަށް ޖޯޝާ […]

ބާސޫ އަކީ ޒިންމާދާރު ޑައިރެކްޓަރެއް ނޫން – ރިޝީ

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރި’ޖައްގާ ޖާސޫސް’ އަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން،ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ރިޝީ ކަޕޫރު ފާޑުކިޔާއިފިއެވެ. ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ރަންބީރަކީ ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ އިތުރުން އެއް ޕްރޮޑިއުސަރަށްވާ އިރު ފިލްމަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގު ބާސޫކަމަށް ރިޝީވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި ފިލްމުގައި ދިމާވި ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އޭނައާއި ދަރިފުޅު ރަންބީރު ގެ ނަމަށް ހުތުރުވެފައިވާކަމަށް […]

ފައިނަލްގެ ޖާގަ މަންތަރައިން ހޯދައިފި

މިނިވަންކަޕް 2017 ގައި ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މަންތަރަ އާއި މަރަދޫ އެފްސީއެވެ. މި މެޗު 9 ލަނޑު 5 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ މަންތަރަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުންވެސް ލަނޑުތައް ޖަހާފައިވަނީ ވަރަށް ކައިރިކައިރީގައެވެ. މި ގޮތުން މެޗުގެ ދެވަނަ މިނިޓްގައި މަންތަރަ ޓީމުގެ ސަމީނު މެޗުގެ […]

ސިޔާމުގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު އޭޓީ ފައިނަލަށް

މިނިވަންކަޕް 2017 ގައި ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗް އޭޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ހުޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި މެޗު އޭޓީއިން ކާމިޔަބުކުރީ ރިސޯޓް ބޯއިސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 7 ލަނޑު 1 ލަނޑުންއެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޭޓިގެ ސިޔާމުއެވެ. ސިޔާމުގެ ލަނޑާއެކު މެޗުގެ ނަތީޖާ […]